Nauka języka niemieckiego

Zasady egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Egzamin z języka niemieckiego zdawany jest w części pisemnej i ustnej. Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Arkusz z poziomu podstawowego zawiera trzy zadania. Zadanie nr 1 to rozumienie tekstu ze słuchu, zadanie nr 2 to rozumienie tekstu pisanego a zadanie nr 3 to wypowiedź pisemna (krótka i dłuższa forma użytkowa*; przykładowe zadania z wypowiedzi pisemnej zamieszczamy w zestawach ćwiczeniowych.).  Na te trzy zadania zdający ma łącznie 120 minut, przy czym na zadanie pierwsze przewidziano ok. 20 min.

Arkusz na poziomie rozszerzonym zawiera zadania na rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, zadania na rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych, zadania na stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz wypowiedź pisemną w formie rozprawki, opisu, opowiadania lub recenzji. Na wykonanie wszystkich zadań zdający ma łącznie 190 min.

Tyle na temat części pisemnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Zamieszczamy tylko ogólne informacje, gdyż ta formuła obowiązuje od roku 2005 bez większych zmian.

Odnośnie części ustnej matury z języka niemieckiego przedstawimy dosyć szczegółowe informacje, gdyż obowiązująca dotychczas formuła ulega zmianie i od roku szkolnego 2011/2012 będą obowiązywały nowe zasady. Zgodnie z tym, co podaje w swoich informatorach Centralna Komisja Egzaminacyjna  ustny egzamin maturalny z języka niemieckiego będzie trwał ok. 15 min i będzie miał formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie będzie brał aktywnego udziału w rozmowie.

Zestaw egzaminacyjny będzie się składać się z trzech zadań i będzie zawierał polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3.Po wylosowaniu zestawu zdający przystępuje do egzaminu. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zadanie pierwsze to rozmowa z odgrywaniem roli, zadanie drugie to opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, zadanie trzecie to wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Zadania poprzedzone są tzw. rozmową wstępną, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona będzie wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy będzie umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną.

* krótka forma użytkowa to np. notatka, wiadomość, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, natomiast dłuższa forma użytkowa to list prywatny lub list formalny

Szczegółowa charakterystyka zadań z części ustnej egzaminu maturalnego.

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli
Zdający ma ok. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości.
W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie.
W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. Odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.
Pytania są związane z tematyką ilustracji i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na
dwa pytania. Zdający ma ok. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Zdający wybiera element z materiału stymulującego, który – jego zdaniem – najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu i uzasadnia swoją decyzję wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.
Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Dodaj komentarz