Nauka języka niemieckiego

Czasowniki nieregularne (Unregelmäßige Verben)

W związku ze sposobem odmiany czasowniki dzielą się na regularne i nieregularne. Najważniejsze różnice pomiędzy czasownikami regularnymi a nieregularnymi są następujące:

1. czasowniki regularne tworzą formę czasu Präteritum przy pomocy przyrostka –te, natomiast czasowniki nieregularne bez dodatkowego przyrostka (forma podana w tabeli do zapamiętania)

2. czasowniki regularne tworzą formę imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II) przy pomocy przyrostka –t lub –et, natomiast nieregularne przy pomocy przyrostka –en

3. czasowniki nieregularne zmieniają w formach Präteritum i Partizip Perfekt samogłoskę rdzenną (formy do zapamiętania z tabeli), natomiast czasowniki regularne nie.

4. Czasowniki nieregularne odmieniają się też specyficznie w czasie teraźniejszym (Präsens). W 2. i 3. os. liczby pojedynczej następuje zmiana głoski rdzennej, najczęściej chodzi o przegłos: a→ä, o→ö, au→äu lub o zmianę z „e” na „i” bądź „ie”

 

Poniższa tabela zawiera spis form najważniejszych czasowników nieregularnych

Infinitiv

Präteritum

Partizip II

3. Person Singular

Bedeutung

anfangen fing an hat angefangen fängt an zaczynaċ
backen backte hat gebacken bäckt piec
befehlen befahl hat befohlen befiehlt rozkazywaċ
beginnen begann hat begonnen beginnt zaczynaċ
beißen biss hat gebissen beißt gryźċ
bekommen bekam hat bekommen bekommt dostawaċ
besitzen besaß hat besessen besitzt posiadaċ
betrügen betrog hat betrogen betrügt oszukiwaċ
bewegen bewog hat bewogen bewegt nakłaniaċ
biegen bog hat/ist gebogen biegt giąċ, skręcaċ
bieten bot hat geboten bietet oferowaċ, dawaċ
binden band hat gebunden bindet wiązaċ
bitten bat hat gebeten bittet prosiċ
blasen blies hat geblasen bläst dmuchaċ, wiaċ, graċ na instrumencie dętym
bleiben blieb ist geblieben bleibt pozostawaċ
brechen brach hat/ist gebrochen bricht łamaċ, pękaċ, wymiotowaċ
bringen brachte gebracht bringt przynosiċ
denken dachte hat gedacht denkt myśleċ
dürfen durfte hat gedurft darf móc, mieċ pozwolenie
einladen lud ein hat eingeladen lädt ein zapraszaċ
empfehlen empfahl hat empfohlen empfiehlt polecaċ
entstehen entstand hat entstanden entsteht powstawaċ
erschrecken erschrak ist erschrocken erschrickt przestraszyċ się
erziehen erzog hat erzogen erzieht wychowywaċ
essen hat gegessen isst jeśċ
fahren fuhr hat/ist gefahren fährt jechaċ, prowadziċ, kierowaċ
fallen fiel ist gefallen fällt spadaċ
fangen fing hat gefangen fängt łapaċ, łowiċ
finden fand hat gefunden findet znajdowaċ
fliegen flog hat/ist geflogen fliegt lataċ, pilotowaċ samolot
fliehen floh ist geflohen flieht uciekaċ
frieren fror hat/ist gefroren friert marznąċ, zamarzaċ
geben gab hat gegeben gibt dawaċ
gefallen gefiel gefallen gefällt podobaċ się
gehen ging ist/hat gegangen geht chodziċ, powodziċ się, funkcjonowaċ
gelingen gelang ist gelungen gelingt udawaċ się
gelten galt hat gegolten gilt obowiązywaċ, byċ uważanym za, odnosiċ się do
genießen genoss hat genossen genießt cieszyċ się, rozkoszowaċ się
geschehen geschah ist geschehen geschieht dziaċ się
gewinnen gewann hat gewonnen gewinnt wygrywaċ
gießen goss hat gegossen gießt laċ, podlewaċ
graben grub hat gegraben gräbt kopaċ
greifen griff hat gegriffen greift łapaċ, sięgaċ
haben hatte hat gehabt hat mieċ
halten hielt hat gehalten hält trzymaċ, zatrzymywaċ cię
hängen hing hat gehangen hängt wisieċ
heben hob hat gehoben hebt podnosiċ
heißen hieß hat geheißen heißt nazywaċ się
helfen half hat geholfen hilft pomagaċ
kennen kannte hat gekannt kennt znaċ
kennen lernen lernte kennen hat kennen gelernt lernt kennen poznawaċ
klingen klang hat geklungen klingt brzmieċ, dźwięczeċ
kommen kam ist gekommen kommt przychodziċ
können kannte hat gekonnt kann móc, potrafiċ
lassen ließ hat gelassen lässt pozwalaċ komuś, kazaċ, zostawiaċ
laufen lief ist gelaufen läuft biegaċ
leiden litt hat gelitten leidet cierpieċ
lesen las hat gelesen liest czytaċ
liegen lag hat gelegen liegt leżeċ, znajdowaċ się
lügen log hat gelogen lügt kłamaċ
messen maß hat gemessen misst mierzyċ
mögen mochte gemocht mag lubiċ, woleċ, chcieċ
müssen musste hat gemusst muss musieċ
nehmen nahm genommen nimmt braċ
nennen nannte genannt nennt nazywaċ
preisen pries gepriesen preist chwaliċ
raten riet hat geraten rät radziċ
reiben rieb gerieben reibt trzeċ
reiten ritt ist/hat geritten reitet jeździċ konno
riechen roch gerochen riecht wąchaċ, pachnieċ
rufen rief gerufen ruft wołaċ
schaffen schuf hat geschaffen schafft tworzyċ
scheinen schien hat geschienen scheint świeciċ, wydawaċ się
schieben schob hat geschoben schiebt pchaċ
schießen schoss hat geschossen schießt strzelaċ
schlafen schlief hat geschlafen schläft spaċ
schlagen schlug hat geschlagen schlägt biċ, uderzaċ
schneiden schnitt hat geschnitten schneidet kroiċ
schreiben schrieb geschrieben schreibt pisaċ
schreien schrie geschrien schreit krzyczeċ
schweigen schwieg geschwiegen schweigt milczeċ
schwimmen schwamm hat/ist geschwommen schwimmt pływaċ
schwören schwor hat geschworen schwört przysięgaċ
sehen sah hat gesehen sieht widzieċ
sein war ist gewesen ist byċ
singen sang hat gesungen singt śpiewaċ
sinken sank ist gesunken sinkt spadaċ, opadaċ
sitzen saß hat gesessen sitzt siedzieċ
sprechen sprach hat gesprochen spricht mówiċ
springen sprang ist gesprungen springt skakaċ
stehen stand hat gestanden steht staċ
stechen stach hat gestochen sticht kłuċ
steigen stieg ist gestiegen steigt rosnąċ, podnosiċ się
sterben starb ist gestorben stirbt umieraċ
streiten stritt hat gestritten streitet kłóciċ się
tragen trug hat getragen trägt nosiċ, mieċ na sobie
treffen traf hat getroffen trifft spotykaċ
treten tritt hat/ist getreten tritt deptaċ, kopaċ, iśċ
tun tat hat getan tut czyniċ
verbieten verbot hat verboten verbietet zabraniaċ
verderben verdarb hat/ist verdorben verdirbt psuċ, ulegaċ zepsuciu
vergessen vergaß hat vergessen vergisst zapominaċ
verlieren verlor hat verloren verliert traciċ
verstehen verstand hat verstanden versteht rozumieċ
verzeihen verzieh verziehen verzeiht wybaczaċ
wachsen wuchs ist gewachsen wächst rosnąċ
waschen wusch hat gewaschen wäscht praċ
werben warb hat geworben wirbt reklamowaċ
werden wurde ist geworden wird stawaċ się
werfen warf hat geworfen wirft rzucaċ
wiegen wog hat gewogen wiegt ważyċ
wissen wusste hat gewusst weiß wiedzieċ
wollen wollte hat gewollt will chcieċ
zwingen zwang hat gezwungen zwingt zmuszaċ
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (8 votes cast)
Czasowniki nieregularne (Unregelmäßige Verben), 4.6 out of 5 based on 8 ratings

Dodaj komentarz