Czas Perfekt to czas przeszły złożony, składający się z dwóch elementów: czasownika posiłkowego oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II) tworzonego od czasownika. W funkcji czasownika posiłkowego występuje haben lub sein, odmieniane przez osoby, natomiast imiesłów czasu przeszłego jest nieodmienny i występuje na końcu zdania.

Tworzenie formy Partizip II:

  1. Dla czasowników słabych „regularnych” wystarczy dodać na początku przedrostek ge– i końcówkę –(e)t, np. fragen → gefragtantworten → geantwortet, za wyjątkiem czasowników  zakończonych –ieren oraz czasowników nierozdzielnie złożonych, które w formie Partizip II nie otrzymują przedrostka ge-, np. informieren → informiert; bestellen → bestellt
  2. Dla czasowników mocnych „nieregularnych” wystarczy dodać do tematu  czasownika przedrostek ge- oraz  końcówkę –en, przy czym często występuje zmiana samogłoski rdzennej, np. bleiben → gebliebensingen → gesungen
  3. Dla czasowników rozdzielnie złożonych cząstkę ge- należy wstawić w środek pomiędzy przedrostek czasownika a czasownik, np. aufmachen → aufgemacht; anbieten → angeboten

Przykłady zdań:

  1. Mein Bruder macht die Hausaufgaben. → Mein Bruder hat die Hausaufgaben gemacht.
  2. Eva geht ins Kino. → Eva ist ins Kino gegangen.
  3. Ich stehe um 6 Uhr auf. → Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.

Które czasowniki tworzą czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben?

– wszystkie czasowniki przechodnie, tj. wymagające dopełnienia w bierniku (np. sehen, brauchen, haben, itp.)

– wszystkie czasowniki zwrotne (np. sich waschen, sich erholen, sich treffen, itp.)

– wszystkie czasowniki modalne (np. sollen, wollen, itp.)

– większość czasowników wyrażających trwanie czynności lub stanu (np. sitzen, stehen, liegen, itp.)

Które czasowniki tworzą czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym sein?

– oznaczające ruch, kierunek, przemieszczenie się (np. gehen, kommen, fahren, itp.)

– zmianę stanu, przejście z jednego stanu w drugi (np. einschlafen, sterben, aufstehen, itp.)

– sein, bleiben, werden

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *