Ze względu na sposób odmiany czasowniki dzielą się na regularne i nieregularne. Najważniejsze różnice:

  1. Czasowniki regularne tworzą formę czasu Präteritum przy pomocy przyrostka –te, natomiast czasowniki nieregularne bez dodatkowego przyrostka (forma podana w tabeli do zapamiętania)
  2. Czasowniki regularne tworzą formę imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II) przy pomocy przyrostka –t lub –et, natomiast nieregularne przy pomocy przyrostka –en
  3. Czasowniki nieregularne zmieniają w formach Präteritum i Partizip Perfekt samogłoskę rdzenną (formy do zapamiętania z tabeli), natomiast czasowniki regularne nie.
  4. Czasowniki nieregularne odmieniają się też specyficznie w czasie teraźniejszym (Präsens). W 2. i 3. os. liczby pojedynczej następuje zmiana głoski rdzennej, najczęściej chodzi o przegłos: a→ä, o→ö, au→äu lub o zmianę z „e” na „i” bądź „ie”

Tabela czasowników nieregularnych – niemiecki

InfinitivPräteritumPartizip II3. Person SingularBedeutung
anfangenfing anhat angefangenfängt anzaczynaċ
backenbacktehat gebackenbäcktpiec
befehlenbefahlhat befohlenbefiehltrozkazywaċ
beginnenbegannhat begonnenbeginntzaczynaċ
beißenbisshat gebissenbeißtgryźċ
bekommenbekamhat bekommenbekommtdostawaċ
besitzenbesaßhat besessenbesitztposiadaċ
betrügenbetroghat betrogenbetrügtoszukiwaċ
bewegenbewoghat bewogenbewegtnakłaniaċ
biegenboghat/ist gebogenbiegtgiąċ, skręcaċ
bietenbothat gebotenbietetoferowaċ, dawaċ
bindenbandhat gebundenbindetwiązaċ
bittenbathat gebetenbittetprosiċ
blasenblieshat geblasenblästdmuchaċ, wiaċ, graċ na instrumencie dętym
bleibenbliebist gebliebenbleibtpozostawaċ
brechenbrachhat/ist gebrochenbrichtłamaċ, pękaċ, wymiotowaċ
bringenbrachtegebrachtbringtprzynosiċ
denkendachtehat gedachtdenktmyśleċ
dürfendurftehat gedurftdarfmóc, mieċ pozwolenie
einladenlud einhat eingeladenlädt einzapraszaċ
empfehlenempfahlhat empfohlenempfiehltpolecaċ
entstehenentstandhat entstandenentstehtpowstawaċ
erschreckenerschrakist erschrockenerschricktprzestraszyċ się
erziehenerzoghat erzogenerziehtwychowywaċ
essenhat gegessenisstjeśċ
fahrenfuhrhat/ist gefahrenfährtjechaċ, prowadziċ, kierowaċ
fallenfielist gefallenfälltspadaċ
fangenfinghat gefangenfängtłapaċ, łowiċ
findenfandhat gefundenfindetznajdowaċ
fliegenfloghat/ist geflogenfliegtlataċ, pilotowaċ samolot
fliehenflohist geflohenfliehtuciekaċ
frierenfrorhat/ist gefrorenfriertmarznąċ, zamarzaċ
gebengabhat gegebengibtdawaċ
gefallengefielgefallengefälltpodobaċ się
gehengingist/hat gegangengehtchodziċ, powodziċ się, funkcjonowaċ
gelingengelangist gelungengelingtudawaċ się
geltengalthat gegoltengiltobowiązywaċ, byċ uważanym za, odnosiċ się do
genießengenosshat genossengenießtcieszyċ się, rozkoszowaċ się
geschehengeschahist geschehengeschiehtdziaċ się
gewinnengewannhat gewonnengewinntwygrywaċ
gießengosshat gegossengießtlaċ, podlewaċ
grabengrubhat gegrabengräbtkopaċ
greifengriffhat gegriffengreiftłapaċ, sięgaċ
habenhattehat gehabthatmieċ
haltenhielthat gehaltenhälttrzymaċ, zatrzymywaċ cię
hängenhinghat gehangenhängtwisieċ
hebenhobhat gehobenhebtpodnosiċ
heißenhießhat geheißenheißtnazywaċ się
helfenhalfhat geholfenhilftpomagaċ
kennenkanntehat gekanntkenntznaċ
kennen lernenlernte kennenhat kennen gelerntlernt kennenpoznawaċ
klingenklanghat geklungenklingtbrzmieċ, dźwięczeċ
kommenkamist gekommenkommtprzychodziċ
könnenkanntehat gekonntkannmóc, potrafiċ
lassenließhat gelassenlässtpozwalaċ komuś, kazaċ, zostawiaċ
laufenliefist gelaufenläuftbiegaċ
leidenlitthat gelittenleidetcierpieċ
lesenlashat gelesenliestczytaċ
liegenlaghat gelegenliegtleżeċ, znajdowaċ się
lügenloghat gelogenlügtkłamaċ
messenmaßhat gemessenmisstmierzyċ
mögenmochtegemochtmaglubiċ, woleċ, chcieċ
müssenmusstehat gemusstmussmusieċ
nehmennahmgenommennimmtbraċ
nennennanntegenanntnenntnazywaċ
preisenpriesgepriesenpreistchwaliċ
ratenriethat geratenrätradziċ
reibenriebgeriebenreibttrzeċ
reitenrittist/hat gerittenreitetjeździċ konno
riechenrochgerochenriechtwąchaċ, pachnieċ
rufenriefgerufenruftwołaċ
schaffenschufhat geschaffenschaffttworzyċ
scheinenschienhat geschienenscheintświeciċ, wydawaċ się
schiebenschobhat geschobenschiebtpchaċ
schießenschosshat geschossenschießtstrzelaċ
schlafenschliefhat geschlafenschläftspaċ
schlagenschlughat geschlagenschlägtbiċ, uderzaċ
schneidenschnitthat geschnittenschneidetkroiċ
schreibenschriebgeschriebenschreibtpisaċ
schreienschriegeschrienschreitkrzyczeċ
schweigenschwieggeschwiegenschweigtmilczeċ
schwimmenschwammhat/ist geschwommenschwimmtpływaċ
schwörenschworhat geschworenschwörtprzysięgaċ
sehensahhat gesehensiehtwidzieċ
seinwarist gewesenistbyċ
singensanghat gesungensingtśpiewaċ
sinkensankist gesunkensinktspadaċ, opadaċ
sitzensaßhat gesessensitztsiedzieċ
sprechensprachhat gesprochensprichtmówiċ
springensprangist gesprungenspringtskakaċ
stehenstandhat gestandenstehtstaċ
stechenstachhat gestochenstichtkłuċ
steigenstiegist gestiegensteigtrosnąċ, podnosiċ się
sterbenstarbist gestorbenstirbtumieraċ
streitenstritthat gestrittenstreitetkłóciċ się
tragentrughat getragenträgtnosiċ, mieċ na sobie
treffentrafhat getroffentrifftspotykaċ
tretentritthat/ist getretentrittdeptaċ, kopaċ, iśċ
tuntathat getantutczyniċ
verbietenverbothat verbotenverbietetzabraniaċ
verderbenverdarbhat/ist verdorbenverdirbtpsuċ, ulegaċ zepsuciu
vergessenvergaßhat vergessenvergisstzapominaċ
verlierenverlorhat verlorenverlierttraciċ
verstehenverstandhat verstandenverstehtrozumieċ
verzeihenverziehverziehenverzeihtwybaczaċ
wachsenwuchsist gewachsenwächstrosnąċ
waschenwuschhat gewaschenwäschtpraċ
werbenwarbhat geworbenwirbtreklamowaċ
werdenwurdeist gewordenwirdstawaċ się
werfenwarfhat geworfenwirftrzucaċ
wiegenwoghat gewogenwiegtważyċ
wissenwusstehat gewusstweißwiedzieċ
wollenwolltehat gewolltwillchcieċ
zwingenzwanghat gezwungenzwingtzmuszaċ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *